Índex:

 1. Quant a: qui som, les nostres intencions en presentar aquestes condicions de llicència i polítiques (la «Política»), què regeixen i els casos en què s'apliquen.
 2. Usos autoritzats: descriuen les maneres en què els col·laboradors poden utilitzar els recursos de la marca.
 3. Usos no autoritzats: descriuen exemples dels usos dels recursos de la marca que no estan permeses al marge d'un acord de llicència específic.
 4. Regles d'atribució de marca comercial: requisits per utilitzar les marques comercials.
 5. Definicions: estableixen la terminologia clau que es fa servir a la Política.
 6. Programa A: marques comercials de Semios: la llista de les marques comercials que aquesta Política regeix, la millor manera de referir-s'hi i els termes d'ús genèrics que cal utilitzar en referir-se a productes i serveis relacionats no específics en lloc de les marques comercials.
 7. Programa B: imatge i logotip: demostració dels usos apropiats de la imatge i dels logotips de Semios.

1. Quant a

SemiosBio Technologies, Inc. (a la qual es fa referència en aquesta Política com a «Semios», «nosaltres», «ens» o «nostre») és una empresa amb seu a:

887 Great Northern Way
Vancouver, BC, V5T4T5
Canadà

Ocasionalment, és possible que Semios proporcioni als col·laboradors accés als recursos de la marca per a un cas d'ús especificat, com ara en publicacions de recerca, informes tècnics, presentacions a conferències, notes de premsa o reconeixements. Aquests recursos de la marca són valuosos per a Semios, i les condicions d'aquesta Política en regeixen l'ús. Hem establert aquesta Política per protegir, mantenir i controlar els nostres recursos de la marca, alhora que aclarim als col·laboradors com i quan poden utilitzar-los. Tret que s'indiqui el contrari en un acord de llicència per separat, els col·laboradors han de seguir aquesta Política en utilitzar els recursos de la marca.

En cas que volguéssiu utilitzar un recurs de la marca, heu de complir les condicions establertes en aquesta Política que en regeixen l'ús. Si bé no hi ha res que us obligui a acceptar aquesta Política, no hi ha cap altre document que us atorgui el consentiment de Semios per usar els seus recursos de la marca i, per tant, si no l'accepteu o no en compliu les condicions, s'entendrà que l'ús continuat de qualsevol recurs de la marca es farà sense l'autorització o el consentiment de Semios. Semios es reserva tots els drets sobre els recursos de la marca, tret que s'especifiqui el contrari en aquesta Política, però en qualsevol cas cal complir aquesta Política. A més, Semios es reserva el dret d'especificar unes condicions diferents en un acord escrit per separat.

En qualsevol moment, sense previ avís, i segons el criteri exclusiu de Semios, Semios es reserva tots els seus drets de retirar el seu consentiment o permís per a l'ús de qualsevol recurs de la marca, inclòs, entre altres, el cas en què Semios (segons el seu criteri exclusiu) consideri que aquest ús afecta negativament a la seva voluntat o al seu fons de comerç en qualsevol recurs de la marca o que l'ús de qualsevol recurs de la marca en associació amb béns o serveis que Semios o les seves empreses filials proporcionin o puguin proporcionar no compleix qualsevol requisit d'aquesta Política.

Semios es reserva el dret de modificar aquesta Política com consideri oportú ocasionalment, inclosos els casos de, per exemple, afegir usos autoritzats o no autoritzats addicionals, actualitzar calendaris, aclarir regles o fer altres canvis que cregui necessaris. Els col·laboradors seran responsables d'implementar aquestes regles dins d'un marc temporal comercialment raonable i de mantenir-se al corrent dels canvis introduïts en aquesta Política.

2. Usos autoritzats

Els col·laboradors poden utilitzar els recursos de la marca amb qualsevol de les finalitats següents:

a. Avisos de compatibilitat o d'integració:

És possible que els col·laboradors vulguin fer servir els recursos de la marca en mitjans electrònics (aplicacions web o mòbils, llocs web o enllaços) per fer referència a un estat d'associació o integració amb productes o serveis Semios, o, d'una manera més general, comentar o anunciar la interoperabilitat entre els productes i serveis Semios i els productes i serveis dels col·laboradors. En aquests casos, els col·laboradors poden fer-ho sempre que:

 • El col·laborador opera el servei al qual es fa referència, juntament amb els recursos de la marca.
 • Les declaracions o conclusions fetes són fàcticament correctes.
 • L'ús dels recursos de la marca no crea cap sentit de promoció, patrocini o falsa associació respecte del col·laborador o dels seus béns o serveis.
 • El col·laborador no utilitzarà, ni intencionalment ni de cap altra manera, un recurs de la marca en associació amb els seus béns o serveis d'una manera que faci la impressió que els béns o serveis del col·laborador provinguin de Semios.
 • Obtinguin l'atribució adequada (tal com es descriu a la secció 4), i l'ús de la imatge i dels logotips segueixi el programa B.
 • Quan s'utilitzi en un mitjà electrònic, el recurs de la marca contindrà un hiperenllaç al lloc web de Semios (https://www.semios.com).

b. Verificació de l'origen o de la destinació de les dades:

És possible que els col·laboradors vulguin fer servir els recursos de la marca en aplicacions web o mòbils per divulgar que l'origen de les dades utilitzades com a part dels seus productes i serveis són les bases de dades de Semios, o que els productes i serveis que els col·laboradors proporcionen formen part, de manera parcial o total, de la propietat intel·lectual de Semios. En aquests casos, els col·laboradors poden fer-ho sempre que:

 • El col·laborador opera el servei al qual es fa referència, juntament amb els recursos de la marca.
 • Les declaracions o conclusions fetes són fàcticament correctes.
 • L'ús dels recursos de la marca no crea cap sentit de promoció, patrocini o falsa associació respecte del col·laborador o dels seus béns o serveis.
 • El col·laborador no utilitzarà, ni intencionalment ni de cap altra manera, un recurs de la marca en associació amb els seus béns o serveis d'una manera que faci la impressió que els béns o serveis del col·laborador provinguin de Semios.
 • Obtinguin l'atribució adequada (tal com es descriu a la secció 4), i l'ús de la imatge i dels logotips segueixi el programa B.
 • Si els productes i serveis que els col·laboradors proporcionen formen part, de manera parcial o total, de la propietat intel·lectual de Semios, la frase «amb la tecnologia de Semios®» estigui escrita amb lletra llegible a prop de les dades mostrades i en associació amb aquestes dades.

c. Ús públic de les imatges o dels vídeos que Semios hagi proporcionat:

És possible que els col·laboradors vulguin usar les imatges que Semios hagi proporcionat (per exemple, fotografies, xifres, gràfiques, vídeos, imatges o altres recursos de la marca) en actes o documents públics com ara notes de premsa, publicacions, seminaris o materials de conferència. En aquests casos, els col·laboradors poden fer-ho sempre que:

 • El col·laborador opera el servei al qual es fa referència, juntament amb els recursos de la marca.
 • Les declaracions o conclusions fetes són fàcticament correctes.
 • L'ús dels recursos de la marca no crea cap sentit de promoció, patrocini o falsa associació respecte del col·laborador o dels seus béns o serveis.
 • El col·laborador no utilitzarà, ni intencionalment ni de cap altra manera, un recurs de la marca en associació amb els seus béns o serveis d'una manera que faci la impressió que els béns o serveis del col·laborador provinguin de Semios.
 • Obtinguin l'atribució adequada (tal com es descriu a la secció 4), i l'ús de la imatge i dels logotips segueixi el programa B.
 • Es facin servir en un format i una mida que no distorsionin el contingut original, o que no s'utilitzi el contingut original en un context diferent o que canviï o distorsioni el significat del contingut original.
 • Cal incloure la frase següent prop de, i en associació amb, qualsevol contingut que Semios tingui en propietat o proporcioni:
  • «Utilitzat amb llicència de SemiosBio Technologies, Inc. Tots els drets reservats.»
 • No es poden suprimir cap marca d'aigua existent ni cap altra indicació de l'origen de qualsevol contingut de Semios.
 • També cal observar l'atribució addicional o els requisits d'ús aplicables a qualsevol contingut obtingut de Semios en virtut d'aquesta Política, inclosos els drets o les obligacions de llicència de tercers.

d. Ús públic de les marques comercials:

És possible que els col·laboradors vulguin utilitzar les marques comercials en actes o documents públics com ara notes de premsa, publicacions, seminaris o materials de conferència. En aquests casos, els col·laboradors poden fer-ho sempre que:

 • El col·laborador opera el servei al qual es fa referència, juntament amb els recursos de la marca.
 • Les declaracions o conclusions fetes són fàcticament correctes.
 • L'ús dels recursos de la marca no crea cap sentit de promoció, patrocini o falsa associació respecte del col·laborador o dels seus béns o serveis.
 • El col·laborador no utilitzarà, ni intencionalment ni de cap altra manera, un recurs de la marca en associació amb els seus béns o serveis d'una manera que faci la impressió que els béns o serveis del col·laborador provinguin de Semios.
 • Obtinguin l'atribució adequada (tal com es descriu a la secció 4), i l'ús de la imatge i dels logotips segueixi el programa B.

e. Distribució i revenda dels productes i serveis Semios:

És possible que els col·laboradors vulguin fer servir els recursos de la marca en la revenda o distribució dels productes i serveis Semios. Alguns exemples d'aquests casos són distribuir béns o usar materials de màrqueting que continguin recursos de la marca, fer referència als productes i serveis Semios en mitjans electrònics o impresos, o, en general, revendre productes i serveis Semios. En aquests casos, els col·laboradors poden fer-ho sempre que:

 • El col·laborador opera el servei al qual es fa referència, juntament amb els recursos de la marca.
 • Les declaracions o conclusions fetes són fàcticament correctes.
 • L'ús dels recursos de la marca no crea cap sentit de promoció, patrocini o falsa associació respecte del col·laborador o dels seus béns o serveis.
 • El col·laborador no utilitzarà, ni intencionalment ni de cap altra manera, un recurs de la marca en associació amb els seus béns o serveis d'una manera que faci la impressió que els béns o serveis del col·laborador provinguin de Semios.
 • Obtinguin l'atribució adequada (tal com es descriu a la secció 4), i l'ús de la imatge i dels logotips segueixi el programa B.
 • Els recursos de la marca no es fan servir en combinació o en relació amb els recursos dels col·laboradors (per exemple, «venedor de Semios» o «sistema d'interrupció de l'aparellament de velocitat variable del col·laborador»)
 • Cal associar la frase següent amb tots els usos de qualsevol recurs de la marca que es faci servir en associació amb la distribució i la revenda dels béns o serveis de Semios:
  • «Utilitzat amb llicència de SemiosBio Technologies, Inc. Tots els drets reservats.»

f. Com a empreses filials de Semios:

És possible que les empreses filials de Semios vulguin utilitzar els recursos de la marca per oferir béns i serveis en nom de Semios, o en combinació amb Semios. En aquests casos, les empreses filials de Semios poden fer-ho sempre que:

 • Les declaracions o conclusions fetes són fàcticament correctes.
 • Obtinguin l'atribució adequada (tal com es descriu a la secció 4), i l'ús de la imatge i dels logotips segueixi el programa B.

3. Usos no autoritzats

Tret que s'autoritzi expressament d'una altra manera, els col·laboradors són responsables d'assegurar que no utilitzaran els recursos de la marca de les maneres següents:

a. Modificacions del logotip o de les imatges de Semios:

Els col·laboradors no han de suprimir, editar, canviar, distorsionar ni alterar cap element dels logotips o de les imatges que Semios hagi proporcionat. Alguns exemples d'aquests casos, entre altres, són:

 • Canvis en el color de les imatges o dels logotips
 • Canvis en la relació d'aspecte de les imatges o dels logotips
 • Reducció de la qualitat de les imatges o dels logotips, de manera que quedin il·legibles, borrosos o amb qualsevol altra imperfecció visual.

b. Modificacions de les marques comercials:

Els col·laboradors no han d'editar, alterar, combinar ni representar inadequadament cap element de marques en paraules que Semios hagi proporcionat. Alguns exemples d'aquests casos, entre altres, són:

 • Crear variacions o abreujaments de les marques comercials (per exemple, PAAS, SemiosLITE o Precision Ag As A Service).
 • Ús de les marques comercials com a part dels noms dels productes del col·laborador (per exemple, sistema d'interrupció de l'aparellament de velocitat variable del col·laborador)
 • Modificar el format o incloure símbols en les marques comercials (per exemple, Precision-Agriculture-As-A-Service, ~Semios~, semios o Variable R@te)
 • Escriure malament les marques comercials (per exemple, Semyohs o Vrrble Rate)
 • Ús de les marques comercials com a verbs o noms (per exemple, Semiosify, «Venem les noves unitats Semios»)

c. Utilitzar els recursos de la marca d'una manera negativa:

Els col·laboradors no han de fer servir els recursos de la marca ni el nom de Semios, ni fer-hi referència, d'una manera que resulti negativa o posi en risc l'activitat comercial de l'empresa. Alguns exemples d'aquests casos, entre altres, són:

 • Ús dels recursos de la marca per crear un sentit fals de promoció, aprovació o patrocini.
 • Denigrar Semios en utilitzar els recursos de la marca.

d. Ús de marques combinades:

Els col·laboradors no han de combinar els noms dels seus productes, empreses o altres marques comercials amb els recursos de la marca. Alguns exemples són:

 • Registrar o reclamar la protecció d'una marca comercial en marques combinades (per exemple, nom del col·laborador-Semios™) o qualsevol marca comercial que pugui confondre per la seva semblança amb una altra marca comercial.
 • Utilitzar materials de màrqueting per a qualsevol producte o servei en associació amb una marca comercial o una imatge que puguin confondre per la seva semblança amb qualsevol recurs de la marca.

4. Regles d'atribució de marques comercials

Els col·laboradors que facin servir les marques comercials (enumerades al programa A) han d'assegurar els aspectes següents:

 • Després de la primera vegada que una marca comercial es mostri escrita de manera distintiva en un text, la marca ha d'anar seguida dels símbols «®» o «™», tal com es descriu al programa A. En referir-se a Semios com a nom d'empresa, en un títol o text, aquest tipus d'atribució de símbols no és necessari. Per exemple:
  • «Semios ofereix la plataforma Variable Rate Mating Disruption™ per assegurar un ús òptim de les feromones.»
 • Tret que s'indiqui el contrari (com ara en una aplicació mòbil en què l'atribució es pugui fer en una pàgina per separat, tal com es descriu en la secció anterior Usos autoritzats), l'atribució s'ha de realitzar dins del mateix document o pàgina, o allà on el lector pugui accedir raonablement a l'atribució. En proporcionar l'atribució a una marca en paraules Semios, cal escriure-la en cursiva. En referir-se a un logotip o a una marca d'imatge, n'hi ha prou amb una descripció escrita. Per exemple:
  • El logotip de Semios és una marca comercial de SemiosBio Technologies, Inc.
  • La icona de Semios és una marca comercial de SemiosBio Technologies, Inc.
  • Precision Agriculture as a Service™, Know More, Worry Less™ y Semios® són marques comercials de SemiosBio Technologies, Inc.
 • En referir-se a les versions genèriques de productes i serveis, feu servir la frase d'ús genèric associada indicada al programa A.

5. Definicions

 • Empreses filials: qualsevol entitat empresarial que: (i) ocasionalment, de manera directa o indirecta, té el control, està sota el control o exerceix un control comú amb una altra part, o és successora (inclosos els casos, entre altres, de canvi de nom, dissolució, fusió, consolidació, reorganització, venda o una altra disposició), d'una altra entitat empresarial, del seu negoci o dels seus recursos.
 • Recursos de la marca: elements com ara l'esquema de colors, el tipus de lletra, les marques comercials registrades i no registrades, els treballs, els vídeos, les imatges, els drets d'autor, els logotips o les frases que identifiquen la marca Semios o hi estan relacionats.
 • Col·laboradors: persones individuals, empreses, socis, mitjans, socis d'integració, empreses filials o altres parts interessades que accedeixen als recursos de la marca o els utilitzen.
 • Propietat intel·lectual: qualsevol invenció, millora, patent, aplicació de patent, dret d'autor, aplicació de dret d'autor, marca comercial, aplicació de marca comercial, secret comercial, informació confidencial, tecnologia, mètode, procés, algoritme, llicència, coneixement tècnic, idea, projecte de recerca i desenvolupament, programari i producte de programari, maquinari i component de maquinari (inclosos l'estructura, el mode de funcionament o la funcionalitat), dada (incloses les compilacions de dades), fórmula, composició, procés de fabricació i producció, pla o proposta comercial i de màrqueting, qualsevol altra propietat intel·lectual o intangible, una altra propietat o un altre dret, tangible o d'altre tipus, ja estigui escrit o fixat de qualsevol altra manera en qualsevol formulari o mitjà, independentment del mitjà en què estigui contingut, i ja sigui susceptible de tenir patent o drets d'autor, i qualsevol dret, títol i interès, exclusiu o d'altre tipus, sobre qualsevol dels casos anteriors.
 • Imatge: l'aspecte comercial dels productes i serveis Semios, inclosos els colors de creació de marca i els aspectes de disseny.
 • Marca comercial: qualsevol element que Semios utilitzi amb la finalitat de distingir Semios d'altres empreses o de distingir els seus béns i serveis dels d'altres empreses.

6. Programa A: marques comercials de Semios

Taula 1: marques comercials amb el seu símbol d'atribució associat, informació sobre l'ús i referència d'ús genèric.

Marca Atribució Detalls Frases d'ús genèric
Semios ® S'utilitza com és, amb les majúscules apropiades. Proveïdor de tecnologia agrícola
Logotip ® Consulteu el programa B Wifi Leaf
Precision Agriculture As A Service (Agricultura de precisió com a servei) ® La primera lletra de cada paraula ha de ser majúscula. Servei de tecnologia agrícola
Know more, worry less (Més coneixements, menys preocupacions) ® La primera lletra de cada paraula ha de ser majúscula, amb una coma entre les dues parts. Si s'utilitza en un text, tota la marca ha d'anar en cursiva.
Interrupció de l'aparellament de velocitat variable TM La primera lletra de cada paraula ha de ser majúscula. Pheromone mating disruption (Interrupció de l'aparellament amb feromones)
VRMD TM Totes les lletres han de ser majúscules. Pheromone mating disruption (Interrupció de l'aparellament amb feromones)

7. Programa B: ús d'imatges i del logotip

El logotip principal de Semios és la versió a tot color, en què es mostren la marca del logotip en blau i verd, i la marca en paraules en gris. Les versions inverses i en un sol color també estan disponibles per utilitzar-se en circumstàncies diferents.

A continuació s'inclou un desglossament de l'espai dels diferents colors del logotip de Semios. Aquests colors són els mateixos que els colors primaris dels recursos de la marca.